Gananayaka Ashtakam

GanaNayaka Ashtakam

"Ekadantam Mahaakaayam Taptakaajnchana sannibham
LambodaraM VishaalaaxaM  Vande Ham GaNanaayakam

Mounji Krishnajeenadharam NaagaYagnopaveethanam
Bhalendu Sakalam Moulim, Vande Ham Gananayakam

Chitraratna Vichitragam Chitrmaalaa Vibhushitham
Kamarupadharam Devam, Vande Ham Gananayakam

Gajavaktam SuraSreshtam, Karnachamara Bhushitham
Pasamkusadharam Devam, Vande Ham Gananayakam

Mushikootham maaruhya Devasura Mahaahavey
Yooddukamam Mahaaveeram, Vande Ham Gananayakam

Yaksha Kinnera Gandharva, Siddi Vidhyadharay Sadha
Stuyamanam MahaaBhaahum, Vande Ham Gananayakam

Ambika Hryudayanandham, Matrubhihi Pariveshtitham
BhaktaPriyam Madhoonmatham, Vande Ham Gananayakam

SarvaVignaharam Devam SarvaVigna Vivarjetham
Sarvasiddi Pradhataaram, Vande Ham Gananayakam

Ganashtakam Idham Punyam Yah Pateth Satatham Narah
Siddyanthi Sarva kaaryaani, Vidhayaavan Dhanavaan Bhaveth

Ithi Sri GanaNayashtakam"

Sri Ganapathi Vandanam

SRI GANESHA VANDANAM

"Suklaambaratharam Vishnum Sasivarnam Chaturbujam,
Prasanna Vadhanam Dhayaye’t Sarva Vighnopa Santhaye.

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Maharrnisam,
Ane’kadantam Bhakthaanam Ekadandham Upaasmahe.

Gajaananam Bhuta Ganadhi Sevitam, Kapiththa Jambu Phala Saara Bhaksitham
Umasutham Soka Vinaasa Kaarakam, Namaami Vighneswara Paadapankajam

Sa Jayathi Sindura Vadhanoo Devoo Yathpaada pankaja smaranam
Vaasaramani Riva Thamasaam Rasinnaasayathi Vignananam

Sumukhascha Ekadhanthascha Kapilo Gajakarnakah
Lambodharascha Vikatah Vignaraajo Vinayakah

Dhoomakethur Ganaathyaksho Phaalachandro Gajaananah
Vakrathundah Soorppa Karnah He’rambah Skandha Poorvajah

Shodasaythani Namani Yah:Pataithchanu yadhapi
Vidhya Rambhe Vivahe Cha, Pravese Nirgamey Thadaah
Sangramey Sankate Chayeva, Vignastanya na Jaayathey

Vignadwamta nivaranaaika taranirvignatavi Havyava
DwignaVyala Kulasya Matha Garudo Vigneba Panchananah
Vigneytunga GiriPrabaydena PVir Vignabhdi Sumboodhbavo
Vignagnauga Ganaprachanda Pavanoo Vigneshwarah Pathumamaam

Ithi Sri Ganapathi Vandanam."

SiddhiVinayaka Stotram

"jayo.astu te gaNapate dehi me vipulaaM matim.h.
stavanam.h te sadaa kartuM sphUrti yachchhamamaanisham.h .. 1..

prabhuM ma.ngalamUrtiM tvaaM chandrendraavapi dhyaayataH.
yajatastvaaM vishhNushivau dhyaayatashchaavyayaM sadaa .. 2..

vinaayakaM cha praahustvaaM gajaasyaM shubhadaayakaM.
tvannaamnaa vilayaM yaanti doshhaaH kalimalaantaka .. 3..

tvatpadaabjaaMkitashchaahaM namaami charaNau tava.
deveshastvaM chaikadanto madviGYaptiM shR^iNu prabho .. 4..

kuru tvaM mayi vaatsalyaM raxa maaM sakalaaniva.
vighnebhyo raxa maaM nityaM kuru me chaakhilaaH kriyaaH .. 5..

gaurisutastvaM gaNeshaH shR^INu viGYaapanaM mama.
tvatpaadayorananyaarthI yaache sarvaartha raxaNam.h .. 6..

tvameva maataa cha pitaa devastvaM cha mamaavyayaH.
anaathanaathastvaM dehi vibho me vaa.nchhitaM phalam.h .. 7..

laMbodarasvam.h gajaasyo vibhuH siddhivinaayakaH.
heraMbaH shivaputrastvaM vighnesho.anaathabaa.ndhavaH .. 8..

naagaanano bhaktapaalo varadastvaM dayaaM kuru.
siMdUravarNaH parashuhastastvaM vighnanaashakaH .. 9..

vishvaasyaM maMgalaadhIshaM vighneshaM parashUdharaM.
duritaariM dInabandhU.n sarveshaM tvaaM janaa jaguH .. 10..

namaami vighnahartaaraM vande shrIpramathaadhipaM.
namaami ekadantaM cha dInabandhU namaamyaham.h .. 11..

namanaM shaMbhutanayaM namanaM karuNaalayaM.
namaste.astu gaNeshaaya svaamine cha namo.astu te .. 12..

namo.astu devaraajaaya vande gaurIsutaM punaH.
namaami charaNau bhaktyaa bhaalachandragaNeshayoH .. 13..

naivaastyaashaa cha machchitte tvadbhaktestavanasyacha.
bhavetyeva tu machchitte hyaashaa cha tava darshane .. 14..

aGYaanashchaiva mUDho.ahaM dhyaayaami charaNau tava.
darshanaM dehi me shIghraM jagadIsha kR^ipaaM kuru .. 15..

baalakashchaahamalpaGYaH sarveshhaamasi cheshvaraH.
paalakaH sarvabhaktaanaaM bhavasi tvaM gajaanana .. 16..

daridro.ahaM bhaagyahInaH machchittaM te.astu paadayoH.
sharaNyaM maamananyaM te kR^ipaalo dehi darshanam.h .. 17..

idaM gaNapatestotraM yaH paThetsusamaahitaH.
gaNeshakR^ipayaa GYaanasidhdhiM sa labhate dhanaM .. 18..

paThedyaH siddhidaM stotraM devaM saMpUjya bhaktimaan.h.
kadaapi baadhyate bhUtapretaadInaaM na pIDayaa .. 19..

paThitvaa stauti yaH stotramidaM siddhivinaayakaM.
shhaNmaasaiH siddhimaapnoti na bhavedanR^itaM vachaH
gaNeshacharaNau natvaa brUte bhakto divaakaraH .. 20..

iti shrii siddhivinaayaka stotram.h ."


SiddhiVinayaka Stotram

"jayo.astu te gaNapate dehi me vipulaaM matim.h.
stavanam.h te sadaa kartuM sphUrti yachchhamamaanisham.h .. 1..

prabhuM ma.ngalamUrtiM tvaaM chandrendraavapi dhyaayataH.
yajatastvaaM vishhNushivau dhyaayatashchaavyayaM sadaa .. 2..

vinaayakaM cha praahustvaaM gajaasyaM shubhadaayakaM.
tvannaamnaa vilayaM yaanti doshhaaH kalimalaantaka .. 3..

tvatpadaabjaaMkitashchaahaM namaami charaNau tava.
deveshastvaM chaikadanto madviGYaptiM shR^iNu prabho .. 4..

kuru tvaM mayi vaatsalyaM raxa maaM sakalaaniva.
vighnebhyo raxa maaM nityaM kuru me chaakhilaaH kriyaaH .. 5..

gaurisutastvaM gaNeshaH shR^INu viGYaapanaM mama.
tvatpaadayorananyaarthI yaache sarvaartha raxaNam.h .. 6..

tvameva maataa cha pitaa devastvaM cha mamaavyayaH.
anaathanaathastvaM dehi vibho me vaa.nchhitaM phalam.h .. 7..

laMbodarasvam.h gajaasyo vibhuH siddhivinaayakaH.
heraMbaH shivaputrastvaM vighnesho.anaathabaa.ndhavaH .. 8..

naagaanano bhaktapaalo varadastvaM dayaaM kuru.
siMdUravarNaH parashuhastastvaM vighnanaashakaH .. 9..

vishvaasyaM maMgalaadhIshaM vighneshaM parashUdharaM.
duritaariM dInabandhU.n sarveshaM tvaaM janaa jaguH .. 10..

namaami vighnahartaaraM vande shrIpramathaadhipaM.
namaami ekadantaM cha dInabandhU namaamyaham.h .. 11..

namanaM shaMbhutanayaM namanaM karuNaalayaM.
namaste.astu gaNeshaaya svaamine cha namo.astu te .. 12..

namo.astu devaraajaaya vande gaurIsutaM punaH.
namaami charaNau bhaktyaa bhaalachandragaNeshayoH .. 13..

naivaastyaashaa cha machchitte tvadbhaktestavanasyacha.
bhavetyeva tu machchitte hyaashaa cha tava darshane .. 14..

aGYaanashchaiva mUDho.ahaM dhyaayaami charaNau tava.
darshanaM dehi me shIghraM jagadIsha kR^ipaaM kuru .. 15..

baalakashchaahamalpaGYaH sarveshhaamasi cheshvaraH.
paalakaH sarvabhaktaanaaM bhavasi tvaM gajaanana .. 16..

daridro.ahaM bhaagyahInaH machchittaM te.astu paadayoH.
sharaNyaM maamananyaM te kR^ipaalo dehi darshanam.h .. 17..

idaM gaNapatestotraM yaH paThetsusamaahitaH.
gaNeshakR^ipayaa GYaanasidhdhiM sa labhate dhanaM .. 18..

paThedyaH siddhidaM stotraM devaM saMpUjya bhaktimaan.h.
kadaapi baadhyate bhUtapretaadInaaM na pIDayaa .. 19..

paThitvaa stauti yaH stotramidaM siddhivinaayakaM.
shhaNmaasaiH siddhimaapnoti na bhavedanR^itaM vachaH
gaNeshacharaNau natvaa brUte bhakto divaakaraH .. 20..

iti shrii siddhivinaayaka stotram.h ."

Ganesh Gayathri Mantra

OM Tathpurushaya Vidmahe
Vakkratundaya Dheemahi
Tanno Danti Prachodayat”

OR
Ganesh Gayathri Mantra
“OM Ekadantaya Vidmahe
Vakkratundaya Dheemahi
Tanno Danti Prachodayat”

SRI GANESHA GAYATRI MEENING

We devote our thoughts to the One Tusked Lord,
We meditate upon Him who has a Curved trunk,
May the tusked one guide us on the right path.

SRI GANESHA GAYATRI MEENING

Gajananam Bhoota Ganadi Sevitam,
Kapittha Jambu phalasara bhakshitam
Umasutam Shoka Vinasha karanam
Namami Vighneswara pada pankajam”

SRI GANESHA GAYATRI MEENING

Oh Elephant-faced, worshiped by the existing beings, of all living beings,
tasting the elephant apple (kaith) and jambolana (jamun), the Son of Uma,
destroyer of grief, I bow to the lotus feet of Ganesh who is lord of all.

Maha Ganapati Mool Mantra

“Om Shreem Hreem Kleem Klowm Gum Ganapathaye
Vara Varatha Sarvajanamay Vasamaanaya Swaha
" 

GANASA SUKTA

OM ATUNAENDRA BRUHASPATI NASMAKAMARDA MAGAHI, MAHANNHI VHIRU TIVHI,

OM TWAMINDRA PRATURTISYAVHIH BISWASI SPRUDHAH, ASSATIHA JANATA BISWATURASI TUWANG SURJIA TARUSYATAHAH

OM ANUTE SUSMANTURAYA NTAMIYA TUHUKHYONI SISURNA MATARAH,
BISWASTA SPRUDHAH SNATHAYANT MANIABA BRUTANG JADINDRA TURBASI,

OM JAGYADABANANG PRATWATI SUMANA MADITYASO BHABATA MRUDHAYANTHAH, ABOARBACHI SUMATI RBABRUTYADING HOSISCHADYA BARIBO BITARASATA

OM ADABADHAVHI SABITAH PAIUVISTABANG SIBAVHIRADYA PARIPAHI NO GAYAM, HIRANYAJIHWAH SABITAYOU NABYASA RAKHYA MAKIRNO ADHASANG SAISATA

OM PRABIRAYA SUCHAYO DADRIRA BAMADHOWRJU VHIRMDHUMANTAH
SUTASAH, BAHABAYO NIUTO JAHYACHA PIBA SUTASYANDHASO MADAYA

OM GABA UPABATA BATANG MAHI JAGYANSYA RUPSADA,UVAKARNA HIRANIYA

OM KABYAYO RAJANASU TRATUA DAKHYASYA DURONA RISADASESADHA SCHATHAYA.